מושגי יסוד במניות

מהי מניה?

מניה הינה למעשה שותפות בבעלות של חברה.
מספר המניות מייצג את החלק היחסי בבעלות , בעל המניות זכאי לקבל רווחי החברה באמצעות דיבידנד ולהשפיע על החלטות החברה ע"י הצבעה באסיפת בעלי המניות וכמובן במקרה של פרוק החברה קבלת חלקו היחסי בנכסי החברה לאחר הליכי הכינוס.

הון מניות

הון רשום של חברה הינו נתון לא כלכלי אלא מספר שרירותי של מניות רשומות, זהו הליך טכני של רישום מספר מניות ע"פ החלטה.
הון נפרע מייצג הון מניות שלמעשה הונפק משמעו אילו מניות שנפרעו כלומר שילמו בעבורןבצורה זו או אחרת.
הון מניות למעשה מייצג את השקעת בעלי המניות בחברה לדוגמא חברה מנפיקה מיליון מניות ב-1 ₪ הון המניות לאחר ההנפקה הינו מיליון ₪.
קרנות הון מייצגות מצב של הנפקת מניות בערך עודף מעבר להון המניות, ניתן במקרה הקודם במקום להנפיק מיליון ₪ להנפיק עשרה מיליון ולרשום הון מניות מיליון וקרנות הון תשעה מיליון.
מניות הצבעה מקנות לבעליהן זכות להצביע באסיפה הכללית של בעלי המניות אך אין לבעלי מניות אלו זכות בנכסי החברה בעת הפרוק.
מניות בכורה מקנות לבעליהן זכות לקבלת רווחים (דיבידנדים) לפני המחזיקים במניות רגילות במקרה של פירוק.
ערך נקוב המניות מונפקות בערך נקוב (1 ₪) חשוב בעיקר לצורך חישוב הבעלות על חברה, לדוגמא אם סך הון הנמיות הינו 1000 ₪ ע.נ החזקה של 150 ע.נ מקנה 15% מהחברה.

שווי שוק

שווי שוק של חברה מייצג למעשה את שווי החברה הנסחרת בעלת מחיר למנייה במקרה זה מכפילים את הון המניות המונפק והנפרע במחיר המנייה.

מניות הטבה

לעיתים מחליטה חברה לחלק מניות ללא תמורה לבעלי מניותיה הקיימים לפי מפתח בעלי המניות הקיימים.
במקרה של חברה נסחרת מגדילים את כמות המניות הנסחרת ומורידים את שער המניה כך שאין שינוי בשווי שוק החברה.
עודפים כאשר החברה פעילה מרוויחה ומחליטה לא לחלק את רווחיה היא רושמת את הרווחים בסעיף שנקרא עודפים.

הון עצמי

הון העצמי מורכב מהון המניות, קרנות הון ועודפים.
בפועל מייצג את נכסי החברה פחות התחייבויות החברה.

בעל עניין

בעל עניין הוא מי שמחזיק שיעור של למעלה מ- 5% מהון המניות המונפק של חברה ציבורית, או בעלי מניות המחזיקים ב- 5% ומעלה מכוח ההצבעה של החברה, או בעל המניות הרשאי למנות דירקטור אחד או יותר או את מנכ"ל החברה.
כן מוגדרים כבעלי עניין: מנכ"ל החברה, חברי הדירקטוריון וכל מי שנושא במשרה ניהולית בחברה ומעורב באופן שוטף בניהולה.
מי שמחזיק במניות החברה באמצעות נאמן, יחשב גם הנאמן כבעל עניין בחברה. גם חברת בת של תאגיד הינה בעלת עניין.

רכישת חברה באמצעות מניות

עסקת חילופי מניות היא עסקה למכירת מניותיה של חברה (כולן או חלקן), כשהתמורה אינה מתקבלת במזומן, אלא במניות של החברה הרוכשת, בהתאם למחיר השוק שלה.

דירקטוריון החברה

הינו גוף של החברה הממונה ע"י בעלי מניות החברה עוסק בגיבוש אסטרטגיית החברה, מפקח על פעילות מנכ"ל החברה .
חוק החברות קובע כללים למינוי דירקטורים וחלה עליהם חובה חוקית ואחריות ציבורית בגוף פרטי יכול אדם בודד להיות דירקטור בודד.

אופציה

זהו נייר ערך הנותן לבעליו זכות לרכוש מניה, מחיר רכישת המנייה נקבע מראש ע"פ תשקיף.
רוכש האופציה משלם תשלום ראשון בעת רכישת האופציה ותשלום נוסף בעת מימוש האופציה., למעשה זו אופציה לרכישת מנייה.
לעיתים מחיר מימוש האופציה גבוה ממחיר המניה ומימוש האופציה אינו כדאי, במקרה זה אומרים שהאופציה הינה "מחוץ לכסף".
ברור שהאופציה הינה לתקופת זמן מוגבלת עד לממספר בודד של שנים.
חשוב להדגיש שלמחזיק האופציה אין זכות הצבעה באסיפת בעלי המניות כולל קבלת רווחי החברה באמצעות דיבידנדים.

בעל שליטה

גורם המחזיק מעל 50% ממניות החברה מכונה "בעל שליטה " ובכוחו למעשה להניע תהליכים בחברה ע"י בחירת דירקטורים ומנכ"ל החברה שישקפו את אופן ניהול החברה ע"פ תפיסתו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *